Strona Główna BIP Strona Główna
▪ O służbie przygotowawczej
 

Służba przygotowawcza adresowana jest do osób przeniesionych do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej oraz ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej. Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, na ich wniosek lub za ich zgodą. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba: niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek osiemnastu lat i wykształcenie:

1) wyższe magisterskie, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
2) co najmniej średnie, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
3) co najmniej gimnazjalne, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
1) dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
2) dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
3) dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.

 

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 2030 zł brutto;
podoficerów
- przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1160 zł brutto;
szeregowych
- przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 870 zł brutto.

 

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Po podjęciu decyzji osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień, dołączając do niego następujące dokumenty:

  • odpis świadectwa ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów wyższych;
  • inne dokumenty, potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej.


Służba przygotowawcza może być pełniona w kilku okresach przez studentów uczelni wyższych, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

 

Szczegółowe warunki, terminy powoływania do służby przygotowawczej, w tym wzór wniosku
i dokumenty składane o powołanie do tej służby oraz przypadki i terminy zwalniania z tej służby, przebieg służby przygotowawczej i czas trwania kształcenia określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej.
Aby służba przygotowawcza nie kolidowała z tokiem studiów, służba ta realizowana będzie w dwóch okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych, po zakończeniu dwóch kolejno następujących po sobie latach studiów.

Szkolenie prowadzone jest na potrzeby korpusu podoficerów i obejmuje:
1) w pierwszym okresie szkolenie podstawowe trwające do trzech miesięcy, przeprowadzane
    w terminie lipiec - wrzesień,
2) w drugim okresie szkolenie specjalistyczne trwające do dwóch miesięcy,
    realizowane w terminie lipiec - sierpień.
Powołanie do służby przygotowawczej może nastąpić jeśli, czas trwania studiów warunkuje ukończenie tej służby.

 

 

 

Służby Przygotowawczej pok. nr 18

pani Alicja Gumpert tel. 261-677- 224,

pan Rafał Szymanowski tel.
261-677- 224,