Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Procedura
 

 

Postępowanie rekrutacyjne do służby przygotowawczej


O powołanie do pełnienia służby przygotowawczej może ubiegać się osoba spełniająca określone w art. 98a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP warunki:

  • niekarany za przestępstwa umyślne;
  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej ( badania psychologiczne, kategoria zdrowia „A”);
  • w wieku co najmniej osiemnastu lat;

posiadająca wykształcenie:

  • co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
  • co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
  • co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.1) Złożenie przez kandydata wniosku o powołanie do służby przygotowawczej.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

Niezbędne dokumenty

  • odpis świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych – w zależności od posiadanego wykształcenia,
  • inne dokumenty, mogące mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, potwierdzające nabyte doświadczenie zawodowe, potwierdzające czynne uprawianie dyscyplin sportowych przydatnych w wojsku, osiągnięcia sportowe,
  • Ponadto, należy dołączyć kserokopie prawa jazdy i dowodu osobistego.


2) Etapy postępowania rekrutacyjnego:

ETAP 1 postępowanie przygotowawcze analiza złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną WKU przyznanie punktów, ustalenie wstępnego rankingu i wezwanie najwyżej punktowanych osób na rozmowy kwalifikacyjne


ETAP 2rozmowy kwalifikacyjne i ostateczny ranking – określenie motywacji i predyspozycji ochotnika do pełnienia służby przygotowawczej po uwzględnieniu specjalności wojskowych otrzymanych stanowisk (miejsc w ośrodkach szkolenia). Lista zapraszanych kandydatów ustalana jest na podstawie punktacji przyznanej podczas I etapu.

ETAP 3przydział miejsc na podstawie ostatecznego rankingu oraz w oparciu o otrzymany przez wojskową komendę uzupełnień limit miejsc do szkolenia

3) Komisja udziela rekomendacji do powołania ochotnikom, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali najwyższą liczbę punktów i spełnili wymogi formalne.

4) Wojskowy Komendant Uzupełnień na podstawie rekomendacji wydaje ochotnikom kartę powołania do służby przygotowawczej.

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną możesz otrzymać po otrzymaniu przez WKU limitu powołania na dany turnus, nie wcześniej jak na 14 - 30 dni przed terminem danego turnusu szkolenia w służbie przygotowawczej a najpóźniej w przeddzień tego terminu. Zaproszenie na rozmowę otrzymasz telefonicznie.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby stanie się podstawą wydania przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia.

 

PAMIĘTAJ:

W TWOIM INTERESIE JEST POWIADOMIENIE NAS O ZMIANIE DANYCH PODANYCH WE WNIOSKU:

- TELEFON;
- ADRES ZAMIESZKANIA;
- UZYSKANIE DODATKOWYCH ISTOTNYCH UPRAWNIEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA POWOŁANIE.