Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Dla studentów
 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA DLA STUDENTÓW

KORPUS PODOFICERSKI – DWA OKRESY


Oferta skierowana jest do studentów I i II roku studiów licencjackich lub I i II i III roku studiów jednolitych magisterskich, którzy chcą odbyć służbę przygotowawczą w korpusie podoficerskim

Zasady i procedura naboru przebiega tak samo jak do służby przygotowawczej pełnionej w jednolicie przez cały okres szkolenia. Studenci są powoływani do służby dwa razy w okresie letnich wakacji i muszą spełnić te same warunki co kandydaci do korpusu podoficerskiego.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej, potwierdzający studia na uczelni kandydata.

Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, kształci się na potrzeby korpusu podoficerów.

Służbę przygotowawczą, pełni się w dwóch okresach, z tego:
1) w pierwszym okresie trwającym do trzech miesięcy;
2) w drugim okresie trwającym do dwóch miesięcy.


Z dniem stawienia się do pierwszego okresu pełnienia służby przygotowawczej żołnierz, otrzymuje stopień szeregowego i tytuł kadeta.

Okresy służby przygotowawczej są pełnione w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów w czasie letnich przerw wakacyjnych. Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, zdaje egzamin na podoficera na zakończenie drugiego okresu kształcenia.

Żołnierza, który zdał egzamin na podoficera, komendant mianuje na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) - z dniem zwolnienia z drugiego okresu pełnienia służby przygotowawczej, z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych.

Żołnierza, który nie zdał egzaminu komendant zwalnia ze służby przygotowawczej i przenosi do rezerwy, jako żołnierza rezerwy, w posiadanym przez niego stopniu wojskowym.

Żołnierz, który nie ukończył pierwszego okresu kształcenia, nie podlega wezwaniu do pełnienia drugiego okresu służby przygotowawczej.

Żołnierz zwolniony ze służby przygotowawczej przed upływem czasu jej trwania nie podlega powołaniu do dalszego czasu pełnienia tej służby, a w przypadku służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach - również wezwaniu do pełnienia drugiego okresu tej służby.