Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Procedura
 


Szczegółowe warunki, tryb i sposób powoływania do zawodowej służby wojskowej
określa

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 roku
w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. 2015 poz. 1299 j.t.)


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 roku
w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej:
Po wyrażeniu zgody
przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe (dowódca jednostki wojskowej, komendant centrum szkolenia, itp.) wydaje żołnierzowi rezerwy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.
Po uzyskaniu zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe żołnierz rezerwy składa w wojskowej komendzie uzupełnień wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
Do wniosku żołnierz rezerwy dołącza:

  • życiorys;
  • odpis skrócony aktu urodzenia;
  • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
  • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożonego wniosku;
  • kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego;
  • zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe;
  • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na stanowisku służbowym, na które ma być wyznaczony zainteresowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;


Po analizie wymienionych dokumentów wojskowy komendant uzupełnień kieruje żołnierza rezerwy do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Wniosek wraz z załączonymi dokumentami, uwierzytelnioną kopią wtórnika karty ewidencyjnej, kartą ewidencyjną kandydata na żołnierza zawodowego, opinią dotyczącą wcześniejszych okresów pełnienia służby wojskowej oraz w przypadku byłych żołnierzy zawodowych, teczką akt personalnych,  wojskowy komendant uzupełnień przesyła do właściwego organu wojskowego.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku żołnierza rezerwy właściwy organ wojskowy wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza do zawodowej służby wojskowej, który przesyła organowi właściwemu do wyznaczenia na stanowisko służbowe, jeżeli sam nie jest tym organem.

 
Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o:

  • powołaniu żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej, wskazując termin i miejsce skierowania żołnierza w celu zawarcia kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej
  • zawartym kontrakcie na pełnienie zawodowej służby wojskowej i wydaniem dla celów ewidencyjnych rozkazie personalnym o wyznaczeniu żołnierza powołanego do zawodowej służby wojskowej na stanowisko służbowe, wskazując termin i miejsce skierowania żołnierza do jednostki wojskowej, w której został wyznaczony na stanowisko służbowe.

Wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi rezerwy skierowanie do jednostki wojskowej, w której został on wyznaczony na stanowisko służbowe. Jednocześnie wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia pracodawcę zatrudniającego żołnierza rezerwy o powołaniu go do zawodowej służby wojskowej.

Żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie zawodowej służby wojskowej z dniem stawienia się w jednostce wojskowej.