Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Studium oficerskie
 


Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w ramach studium oficerskiego odbywa się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu  w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Wojskowej Akademii Technicznej.


O przyjęcie do studium oficerskiego może ubiegać się osoba posiadająca wyższe wykształcenie(magister):
 • mająca co najmniej 18 lat;
 • niekarana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (którą orzekają powołane w tym celu wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne).
Osoba spełniająca powyższe kryteria, może rozpocząć karierę wojskową w korpusie oficerskim, po odbyciu  12; 6 albo 3 (6 miesięcy tylko dla podoficerów zawodowych) – miesięcznego przeszkolenia wojskowego w studium oficerskim.

Do studium oficerskiego może ubiegać się również podoficer zawodowy, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym oraz posiadający kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym.
Kandydat ubiegający się o kształcenie w ramach studium oficerskiego składa wniosek (stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r.. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych) do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, w terminach określonych w obowiązującej na dany rok decyzji Ministra Obrony Narodowej, w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych.

Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 2. życiorys,
 3. skrócony odpis aktu urodzenia,
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 6. 1 lub 2 zdjęcia legitymacyjne,
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. rozmowę kwalifikacyjną.

Terminy składania dokumentów do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem WKU w Lesznie z kształceniem w AWL we Wrocławiu;

do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych:
 • medycznym - 14 miejsc;
 • duszpasterstwa - 2 miejsce.

do dnia 15 maja 2018 r. na 12-miesięczne  szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych:
 • wojsk lądowych - 86 miejsc;
 • sprawiedliwości i obsługi prawnej - 3 miejsc;
 • finansowy - 10 miejsc;
Terminy składania dokumentów do Departamentu Kadr za pośrednictwem WKU w Lesznie z kształcenia w AWM w Gdyni:
do dnia 15 maja 2019 r. na 12 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych:
Decyzja Nr 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

Po ukończeniu studium oficerskiego i zdaniu egzaminu na oficera kandydat mianowany jest na pierwszy stopień wojskowy w tym korpusie kadry. Liczbę miejsc do studium oficerskiego określa corocznie Minister Obrony Narodowej na podstawie potrzeb Sił Zbrojnych RP. Limit zależny jest od liczby wolnych stanowisk o stopniu etatowym podporucznik, które w danym roku znajdą się w dyspozycji organów kadrowych resortu obrony narodowej.

Szczegółowe zasady rekrutacji określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz znajdują się na stronach internetowych szkół: www.wso.wroc.pl i www.wsosp.deblin.pl.

Pobierz:
Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr - za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień