Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Studium dla PDF
 

 

Studium oficerskie dla podoficerów zawodowych W dniu 25 stycznia 2011 roku w Departamencie Kadr odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie określenia nowej strategii w zakresie procesu kwalifikowania podoficerów zawodowych do studium oficerskiego w WSO Wrocław i WSO Dęblin, w której udział wzięli przedstawiciele, Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Sztabu Generalnego WP,  Rodzajów Sił Zbrojnych, uczelni wojskowych i Departamentu Kadr.  Potrzeba jej opracowania wynikała z nowych uwarunkowań jakościowych i ilościowych w zakresie kierowania podoficerów zawodowych na studium   oficerskie, spowodowanych koniecznością precyzyjnego planowania potrzeb kadrowych w okresie dynamicznych zmian organizacyjno-etatowych i nowego docelowego stanu etatowego Sił zbrojnych RP. Jako ustalenie końcowe, uzgodnione z wszystkimi uczestnikami konferencji, przyjęto zasadę w której podoficer zawodowy składa wniosek o skierowanie do studium oficerskiego drogą służbową bez obowiązku posiadania zaświadczenia o stanowisku służbowym, na które będzie przewidywany do wyznaczenia po jego ukończeniu. Wymogiem zasadniczym jednak nadal pozostaje posiadanie pozytywnej opinii przełożonych.


Natomiast wykazy stanowisk służbowych przewidzianych do obsadzenia przez absolwentów studium oficerskiego będą określane przez poszczególne rodzaje i komponenty Sił Zbrojnych RP, zgodnie z przydzielonymi limitami miejsc w corocznie wydawanej przez Ministra Obrony Narodowej decyzji o naborze kandydatów do uczelni wojskowych i w oparciu o bieżące potrzeby kadrowe na pierwszych stanowiskach oficerskich.

Podoficerowie zawodowi ubiegający się o przyjęcie do studium oficerskiego będą zapoznani z tymi wykazami stanowisk służbowych w czasie procesu rekrutacji, a o przyjęciu będzie decydował ranking wynikający z osiągniętych wyników z egzaminów.

Niezwykle istotną nową okolicznością przyjętej zasady jest posiadanie przez podoficerów zawodowych wiedzy, że po ukończeniu studium oficerskiego będą skierowani na wskazane w czasie rekrutacji stanowiska służbowe w dowolnej jednostce wojskowej, w której będą wolne stanowiska służbowe, co może wiązać się z koniecznością zmiany jednostki wojskowej, garnizonu, czy nawet rodzaju sił zbrojnych.

6 miesięczne studium oficerskie dla podoficerów zawodowych.


Podoficerowie zawodowi posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach i w specjalnościach przydatnych w określonym korpusie osobowym, albo posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych i kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w terminie do dnia 28 września 2018 r.


Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronach internetowych szkół: WAT w Warszawie, AMW w Gdyni, AWL we Wrocławiu i WSOSP w Dęblinie.