Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Badania psychologiczne
 


Osobę, która zgłosiła chęć odbywania jednej z ochotniczych form służby wojskowej, Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje do Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Poznaniu w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby.

 

Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna Poznaniu

 

ul. Szylinga 2, 60-780 Poznań
tel. 261-574-925 lub 261-574-930
godz. przyjęć: pn – pt 7.30 – 15.00

odwołanie od orzeczenia składa się do:

Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna
ul. Warszawska 10, 85-915 Bydgoszcz
tel. 261-415-287
godz. przyjęć: pn. – pt. 8.00-14.00

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć odbycia służby wojskowej

7. W przypadku wydania orzeczenia psychologicznego stwierdzającego istnienie przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej ponowne badania psychologiczne mogą być przeprowadzone po upływie roku od daty wydania ostatniego orzeczenia psychologicznego.

 

Kodeks Postepowania Administracyjnego

Art. 128 [Treść odwołania]

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalić inne wymogi co do treści odwołania.

Art. 129 [Tryb i termin wnoszenia odwołania]

§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.