Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Kwalifikacjia wojskowa
 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacja wojskowa


Kwalifikacja wojskowa – obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

W okresie od 30.01.2017 do dnia 28.04.2017 r. zostanie przeprowadzona  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacja wojskowej mężczyzn urodzonych w 1998 roku.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

Głównym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.

 

 

 

 

 

 

USTAWOWY OBOWIĄZEK STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

  • Mężczyźni - rocznik podstawowy - 19 lat;
  • Mężczyźni - rocznik starszy (którzy nie stawali do kwalifikacji wojskowej) - do 24 lat.Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia 50 roku życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia 60 roku życia.

MOGĄ BYĆ PODDANI OBOWIĄZKOWI STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

  • Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będą studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia.
  • Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ:

Powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie działają podczas kwalifikacji wojskowej i ustalają następujące KATEGORIE ZDROWIA:

A - Zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o których mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania zajęć wojskowych w czasie trwania studiów wyższych, służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej.

B - Czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju.

D - Niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w kategorii zdrowia "A" w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej

E - Trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione przez wojewódzką komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydano z naruszeniem przepisów prawa.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej wojskowy komendant uzupełnień z urzędu przenosi do rezerwy z dniem, w którym orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne (14 dni), o ile nie zgłoszą one sprzeciwu w tej sprawie. Wyjątek stanowią osoby,którym orzeczono kategorię zdrowia "B", osoby te stają ponownie przed powiatową komisją lekarską  po upływie czasowej niezdolności do służby wojskowej.