Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Co zabrać na K-W
 

 

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
 
 1. Wójtowi lub Burmistrzowi (Prezydentowi miasta):

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

 2. Powiatowej Komisji Lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

 3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:

  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,