Strona Główna BIP Strona Główna
Rekonwersja
 

 

SYSTEM REKONWERSJI SZ RP

 

REKONWERSJA – ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowania ich do podjęcia zatrudnienia.

UPRAWNIENI DO POMOCY REKONWERSYJNEJ

 

 1. Żołnierze w trakcie pełnienia zawodowej wojskowej (stosownie do lat wysługi)
 2. Byli żołnierze zawodowi (w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej). Bezterminowo – zwolnieni decyzją WKL w przyp. służby poza granicami kraju
 3. Małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:
  • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
  • zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych (bezterminowo)

 FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ

 

 1. DORADZTWO ZAWODOWE – polega na:

  • udzieleniu pomocy w zakresie wyboru zawodu (wymagania zawodowe,kierunków przekwalifikowania – doskonalenia zawodowego, miejsca zatrudnienia,
  • wskazaniu możliwości rozwoju zawodowego (instytucje szkoleniowe, koszty szkolenia, pozyskanie środków finansowych na szkolenie),
  • zapoznaniu z aktywnymi metodami poszukiwania pracy,
  • przygotowaniu do planowania dalszego rozwoju zawodowego,

 2.  POŚREDNICTWO PRACY – polega na udzieleniu pomocy:

  •     poszukującym pracy – w zakresie umożliwienia (ułatwienia) dotarcia do odpowiednich ofert,
  •     pracodawcom – w doborze osób o odpowiednich kwalifikacjach,

 3. PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE – polega na podwyższeniu kwalifikacji ramach posiadanego  zawodu lub uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych.  Realizowane jest w ośrodkach i centrach  szkoleniowych, wyższych uczelniach poprzez:

  • krótkoterminowe szkolenia (kursy) stacjonarne lub stacjonarno-zaoczne,
  • szkoły policealne,
  • studia zawodowe, magisterskie i podyplomowe.

ZAKRES POMOCY FINANSOWEJ

W ramach pomocy rekonwersyjnej mogą być pokrywane koszty:

 1. Przekwalifikowania zawodowego (szkolenia),
 2. Przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyk (odległość ośrodka szkolenia od miejsca zamieszkania przekracza 50 km),
 3. Zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej (odległość ośrodka szkolenia od miejsca zamieszkania przekracza 50 km)

 

 

Informujemy, że z dniem 01.01.2017 r. zmianie ulegają wysokości limitów finansowych  dotyczące przekwalifikowania zawodowego osób uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej.

 1. po 4 latach służby wojskowej - 100 % limitu - 2.400 zł
 2. po 9 latach służby wojskowej - 200 % limitu - 4.800 zł
 3. po 15 latach służby wojskowej - 300 % limitu - 7.200 zł
 4. zwolnionych z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz uprawnieni członkowie rodziny pozostający na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych - 300 % limitu - 7.200 zł

 

WYBRANE AKTY PRAWNE,w oparciu o które udzielana jest pomoc rekonwersyjna(wypisy z ustaw, rozporządzenia oraz decyzje)


Wybrane fragmenty ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 179, poz. 1750 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)

Wybrane fragmenty ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym  obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416, z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U.nr 134 z dnia 29 czerwca 2011 r., poz. 784 )


Rozporządzenie MON z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz.U. nr 94, poz. 778 z 2009 r.)

Decyzja Nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności  rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej


Wybrane fragmenty ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z dnia 20.04.2004 r.) zmiana: Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2007 r.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 mają 2007 r.  w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego,  przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk (Dz.U. z 2014 r. poz. 1622)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.12.2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2213)

 CHCESZ SKORZYSTAĆ Z POMOCY REKONWERSYJNEJ?

SKONTAKTUJ SIĘ !


- OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
  85-915 BYDGOSZCZ
  ul. Warszawska 10
  Tel. 261-415-306 (-307,-308,-309)
        e-mail: oazbydgoszcz@ron.mil.pl

- WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY w POZNANIU
  61-736 POZNAŃ
  ul. Solna 21
  Tel. 261-572-006

- WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w LESZNIE
  64-100 LESZNO
  ul. Zamenhofa 32
  Tel. 261-677-217