Strona Główna BIP Strona Główna
▪ PPM
             Pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje się osobom posiadającym kwalifikacje wymagane   do   zajmowania   stanowisk   pracowniczych,  określonych  w  etacie  jednostki wojskowej  na  czas  wojny, jeżeli:

 1. W przypadku  żołnierzy  rezerwy - nie  przewiduje  się  ich  powołania  do czynnej służby     wojskowej  w  razie  ogłoszenia  mobilizacji  i  w  czasie  wojny;
 2. W przypadku  pracowników -  zajmują  stanowiska, na których wymagane są kwalifikacje takie same lub podobne jak na stanowiskach pracowniczych określonych w  etacie  jednostki wojskowej na czas wojny;
 3. W przypadku osób nie będących pracownikami -zamieszkują w pobliżu miejsca dyslokacji tej jednostki.


            Nadanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych następuje po uprzednim złożeniu przez  dowódcę  jednostki  wojskowej zapotrzebowania w zakresie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, do  właściwego  ze  względu  na  siedzibę  jednostki wojskowej Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

          Wojskowy Komendant Uzupełnień, po konsultacjach z dowódcami jednostek wojskowych, na podstawie zapotrzebowań, nadaje pracownikom:

 1. Pracownicze  przydziały  mobilizacyjne  na  stanowiska   pracownicze  określone  w  etacie jednostki wojskowej na czas wojny, w  której  są zatrudnieni;
 2. Pracownicze  przydziały  mobilizacyjne   na  stanowiska  pracownicze  określone  w  etacie jednostki wojskowej na czas wojny, innej niż jednostka wojskowa w której są zatrudnieni.


            W przypadku nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych osobom innym  niż wskazane  powyżej  Wojskowy  Komendant  Uzupełnień  może  zwrócić  się  do  kierowników powiatowych  urzędów  pracy  oraz  pracodawców o wskazanie osób spełniających warunki do nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych. W tym przypadku w oparciu o uzyskane dane  oraz  dane  zawarte w  ewidencji  wojskowej, po konsultacji z zainteresowanym dowódca jednostki wojskowej, nadaje wytypowanym osobom pracownicze przydziały mobilizacyjne.

       Fakt nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupełnień odnotowuje  w  ewidencji  Wojskowej  Komendy  Uzupełnień,  a  właściwy dowódca jednostki stwierdza  w  rozkazie  dziennym  podległej  mu  jednostki.

      Pracowniczy przydział mobilizacyjny podlega unieważnieniu, jeżeli osoba, której nadano ten przydział:

 1. Jest żołnierzem rezerwy i otrzymała przydział mobilizacyjny;
 2. Została powołana do czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych;
 3. Utraciła obywatelstwo polskie;
 4. Wyjechała na stałe za granicę;
 5. Odbywa karę pozbawienia wolności.


      Wojskowy Komendant Uzupełnień, z urzędu lub na wniosek dowódcy jednostki wojskowej labo  osoby,  której  nadano   pracowniczy  przydział   mobilizacyjny,  może  w  uzasadnionych przypadkach, unieważnić   pracowniczy   przydział   mobilizacyjny,   jeżeli   nie   narusza   to możliwości  mobilizacyjnych  jednostki  wojskowej.

Unieważnienia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego dokonuje Wojskowy Komendant Uzupełnień z urzędu lub na wniosek właściwego dowódcy jednostki wojskowej.

     Po unieważnieniu pracowniczego przydziału mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupełnień:

 1. niezwłocznie zawiadamia właściwego dowódcę jednostki wojskowej;
 2. odbiera od osoby, której unieważniono pracowniczy przydział mobilizacyjny, kartę mobilizacyjną i niszczy ją protokólarnie oraz dokonuje odpowiednich adnotacji w ewidencji wojskowej.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej Dz.U. 2015 poz. 258