Strona Główna BIP Strona Główna
Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne
 


         W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego  na  całym  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów może objąć militaryzacją   jednostki   organizacyjne,  które   wykonują   zadania  szczególnie  ważne  dla obronności lub bezpieczeństwa Państwa, a także jednostki organizacyjne specjalnie tworzone    o wykonywania takich zadań.
        Przeznaczenie osób do służby w jednostkach  zmilitaryzowanych  następuje w drodze nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek. Przydziały nadaje się również po objęciu militaryzacją ustalonych jednostek organizacyjnych. W czasie  pokoju przydziały organizacyjno-mobilizacyjne mogą być nadawane mężczyznom, którzy nie ukończyli sześćdziesięciu lat życia, i kobietom,  które nie ukończyły pięćdziesięciu lat życia. Po  objęciu  militaryzacją  ustalonych  jednostek organizacyjnych przydziały do tych jednostek nadaje się również osobom, które nie osiągnęły wieku określonego w odpowiednich przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym.


Przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych nie nadaje się osobom, które:

 1. przekroczyły określony wiek (mężczyźni-sześćdziesiąt lat życia, kobiety-pięćdziesiąt)
 2. nie ukończyły osiemnastu lat życia;
 3. są osobami o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 4. mają nadane przydziały kryzysowe lub przydziały mobilizacyjne albo pracownicze przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych;
 5. są funkcjonariuszami Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei i Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli osoby te na mocy odrębnych przepisów mogą pełnić służbę w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny i są przeznaczone do pełnienia tej służby;
 6. zostały uznane za stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 7. zostały skazane na karę pozbawienia wolności i oczekują na jej odbycie albo ją odbywają.

Osobom zatrudnionym w istniejących jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz jednostkach organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek przewidzianych do militaryzacji, przydziały organizacyjno-moblizacyjne nadaje się w formie zbiorowej listy imiennej. Pozostałym osobom, przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadaje się w formie kart przydziału.

Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadają:

 1. kierownicy istniejących jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz jednostek organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także kierownicy jednostek zmilitaryzowanych - osobom zatrudnionym w tych jednostkach, z tym że osobom będącym żołnierzami rezerwy przydziały nadaje się w uzgodnieniu z wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) osoby, której ma być nadany przydział;
 2. wojskowi komendanci uzupełnień właściwi ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) - pozostałym osobom, na wniosek kierownika jednostki przewidzianej do militaryzacji.

Przydział organizacyjno-mobilizacyjny nadany w czasie pokoju podlega unieważnieniu, jeżeli osoba, której nadano przydział:

 1. otrzymała kartę mobilizacyjną do jednostki wojskowej;
 2. została powołana do czynnej służby wojskowej;
 3. zamieszkała na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. osiągnęła określony wiek(mężczyźni-sześćdziesiąt lat życia, kobiety-pięćdziesiąt);
 5. otrzymała wypowiedzenie stosunku pracy albo rozwiązała stosunek pracy lub służby z pracodawcą, który nadał przydział organizacyjno-mobilizacyjny.


Podstawa Działu V.  Ustawy  o  powszechnym  obowiązku  RP  z dnia 21.11.1967 r. (Dz.U. 2015 poz. 144.)

 


Szczegółowy tryb kwalifikowania osób oraz nadawania przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz.U nr 41 poz. 234)