Strona Główna BIP Strona Główna
Reklamowanie
 

REKLAMOWANIE OD OBOWIĄZKU PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY

W czasie wojny ważnym elementem siły obronnej państwa, niezbędnym dla zapewnienia jego suwerenności i
bezpieczeństwa, są sprawnie funkcjonujące organy państwowe i samorządu terytorialnego oraz wydajna sfera gospodarki narodowej o charakterze obronnym.Istotnym czynnikiem wspomagającym sprawne działanie wspomnianych organów oraz podmiotów gospodarczych jest kompetentne i doświadczone ich kierownictwo, jak również kompetentny personel pomocniczy na newralgicznych stanowiskach wspomnianych instytucji.W celu ograniczenia rotacji na wspomnianych stanowiskach i funkcjach, w wypadku wystąpienia realnego zagrożenia niepodległości lub bezpieczeństwa państwa (ogłoszenie mobilizacji lub wybuch wojny), a co za tym idzie zapewnienia warunków  do utrzymania ciągłości realizacji zadań przez najważniejsze organy i podmioty gospodarcze w państwie, zwalnia się, w drodze reklamowania, z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby zajmujące szczególnie ważne stanowiska lub pełniące takie funkcje.Wspomniana instytucja ,,reklamowania’’ określona jest wprost w art.116 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl tego przepisu reklamowanie prowadzi się w czasie pokoju oraz w czasie wojny. Dokonuje go Wojskowy Komendant Uzupełnień właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby reklamowanej, a w wypadku żołnierzy niezawodowych, pełniących czynną służbę wojskową w czasie wojny-dowódca jednostki wojskowej, której ewidencją żołnierz jest objęty.Reklamowanie dokonywane jest z urzędu lub na wniosek kierownika uprawnionego urzędu albo na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy.

Reklamowaniem z urzędu objęte są osoby, które:

 

1) wykonują mandat posła, senatora lub radnego;

 

2) zajmują kierownicze stanowiska państwowe określone w art.2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. nr 20, poz.101, z późn. zm.) lub stanowiska organów administracji publicznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Dotyczy to osób zajmujących stanowiska organów oraz pełniących najważniejsze funkcje kierownicze w państwie-od Prezydenta RP, poprzez ministrów i kierowników urzędów różnych szczebli, do burmistrzów (prezydentów miast) i wójtów;

 

3) ze względu na posiadane kwalifikacje lub zajmowane stanowiska są niezbędne dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

 


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny (Dz. U. nr 210,poz.2136) określa stanowiska, których zajmowanie powoduje reklamowanie z urzędu. W wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, zostały wyszczególnione istotne stanowiska w strukturach:

1. Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu Rzeczypo­spolitej Polskiej:

1) dyrektorzy statutowych komórek organizacyj­nych Kancelarii Sejmu;

2) dyrektorzy i wicedyrektorzy biur oraz główni specjaliści do spraw legislacji Kancelarii Senatu.

2. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1) doradcy Prezydenta;

2) rzecznik prasowy Prezydenta;

3) dyrektor Gabinetu Prezydenta;

4) dyrektorzy biur i zespołów w Kancelarii Prezy­denta;

5) dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

6) dyrektorzy departamentów w Biurze Bezpie­czeństwa Narodowego.

3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:

1) sekretarz Rady Ministrów;

2) dyrektor generalny Kancelarii;

3) dyrektorzy departamentów, biur, gabinetów i sekretariatów Kancelarii;

4) doradcy Prezesa Rady Ministrów i wicepreze­sów Rady Ministrów;

5) doradcy ministra — członka Rady Ministrów;

6) dyrektor Gospodarstwa Pomocniczego.

4. Narodowy Bank Polski:

1) członkowie Zarządu Narodowego Banku Pol­skiego;

2) członkowie Rady Polityki Pieniężnej;

3) dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamen­tów;

4) dyrektorzy i zastępcy dyrektorów jednostek or­ganizacyjnych;

5) Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego;

6) dyrektorzy biur Generalnego Inspektoratu Nad­zoru Bankowego.

5. Rządowe Centrum Legislacji:

1) prezes i wiceprezesi;

2) dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów i biur;

3) naczelnicy wydziałów;

4) główni legislatorzy.

6. Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Najwyż­sza Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

1) sędziowie Trybunatu Konstytucyjnego;

2) sędziowie Trybunału Stanu;

3) dyrektorzy zespołów Biura Trybunatu Konstytu­cyjnego;

4) dyrektor generalny, dyrektorzy departamentów i dyrektorzy delegatur Najwyższej Izby Kontroli;

5) dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dyrektor gene­ralny, dyrektorzy biur
i dyrektorzy oddziałów In­stytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

7. Sąd Najwyższy:

1) sędziowie Sądu Najwyższego;

2) dyrektor Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższe­go;

3) dyrektor Biura Prezydialnego Sądu Najwyższe­go;

4) rzecznik prasowy Sądu Najwyższego;

5) członkowie Biura Orzecznictwa Sądu Najwyż­szego.

8. Naczelny Sąd Administracyjny:

1) sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjne­go;

2) prezesi i wiceprezesi wojewódzkich sądów ad­ministracyjnych.

9. Urzędy naczelnych i centralnych organów admini­stracji rządowej:

1) kierownicy i zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych naczelnych lub centralnych or­ganów administracji rządowej;

2) dyrektorzy generalni;

3) dyrektorzy departamentów (biur, gabinetów);

4) doradcy ministrów;

5) główni specjaliści do spraw legislacji.

10. Wojewódzka administracja zespolona:

1) dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich;

2) dyrektorzy wydziałów (biur, gabinetów).

11. Urzędy jednostek samorządu terytorialnego:

1) wicemarszałkowie województw;

2) skarbnicy województw;

3) sekretarze powiatów;

4) skarbnicy powiatów;

5) sekretarze gmin;

6) skarbnicy gmin.

12. Sąd i prokuratura:

1) prezesi i wiceprezesi sądów apelacyjnych;

2) prezesi i wiceprezesi sądów okręgowych;

3) prezesi sądów rejonowych;

4) Prokurator Krajowy;

5) zastępcy Prokuratora Krajowego;

6) prokuratorzy apelacyjni;

7) zastępcy prokuratorów apelacyjnych;

8) prokuratorzy okręgowi;

9) zastępcy prokuratorów okręgowych; 10) prokuratorzy rejonowi.

13. Funkcjonariusze:

1) Policji;

2) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) Agencji Wywiadu;

4) Służby Więziennej;

5) Państwowej Straży Pożarnej;

6) Straży Ochrony Kolei;

7) Straży Granicznej;

8) Biura Ochrony Rządu.

9) Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

14. Służba zdrowia:

1) dyrektorzy wojewódzkich i powiatowych pu­blicznych zakładów opieki zdrowotnej;

2) dyrektorzy wojewódzkich oddziałów Narodo­wego Funduszu Zdrowia.

15. Szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe:

1) rektorzy;

2) kierownicy filii (wydziałów zamiejscowych);

3) dyrektorzy administracyjni, kanclerze.

16. Dyrektorzy przedsiębiorstw i prezesi spółek, będą­cych przedsiębiorcami wymienionymi w załączni­ku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wykazu przedsię­biorców o szczególnym znaczeniu gospodarczoobronnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1571 oraz:

1) w przemyśle zbrojeniowym:

— dyrektorzy przedsiębiorstw i prezesi spółek,

— szefowie (kierownicy): produkcji, kontroli technicznej i zaopatrzenia,

— główni: konstruktorzy, technolodzy, energe­tycy i dyspozytorzy,

— pracownicy wykwalifikowani zatrudnieni przy produkcji i utrzymaniu ciągłości ruchu;

2) w „Polskich Kolejach Państwowych" S.A. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pra­cy związanych bezpośrednio z utrzymaniem i obsługą oraz zabezpieczeniem ruchu pocią­gów;

3) prezes zarządu „Polskich Sieci Energetycz­nych" S.A.;

4) w Krajowej Dyspozycji Mocy: operatorzy kra­jowej dyspozycji mocy;

5) prezesi zarządów przedsiębiorców pracują­cych w krajowym systemie energetycznym, których przedmiotem działalności jest wytwa­rzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elek­trycznej;

6) prezesi zarządów rafinerii;

7) w Krajowej Dyspozycji Gazu: operatorzy cen­tralnego systemu przesyłowego gazu;

8) prezesi zarządów przedsiębiorców pracują­cych w krajowym systemie gazowniczym, któ­rych przedmiotem działalności jest wydoby­wanie, przesyłanie i dystrybucja gazu;

9) w Państwowym Przedsiębiorstwie Użyteczno­ści Publicznej „Poczta Polska": dyrektorzy okręgów;

10) w „Telekomunikacji Polskiej" S.A.: dyrektorzy okręgów.

17. Inne:

1) kierownicy jednostek terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urzę­du Regulacji Telekomunikacji i Poczty;

2) pracownicy Straży Marszałkowskiej;

3) pracownicy jednostek organizacyjnych Policji zakwalifikowani na obsadę stanowisk etatu wo­jennego tych jednostek;

4) naczelnicy wydziałów i kierownicy zespołów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

5) pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy ob­słudze urządzeń łączności w Biurze Łączności i Biurze Informatyki Ministerstwa Spraw Zagra­nicznych;

6) pracownicy do spraw obronnych zatrudnieni w ministerstwach, urzędach centralnych i woje­wódzkich;

7) osoby zajmujące etatowe stanowiska pełno­mocników kierowników jednostek organizacyj­nych do spraw ochrony informacji niejawnych zatrudnieni w ministerstwach, urzędach central­nych i wojewódzkich oraz Narodowym Banku Polskim;

8) skarbnicy oraz pracownicy wewnętrznej służby ochrony Narodowego Banku Polskiego.

9) Dyrektorzy Urzędów Morskich

10) Dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej. 

Podstawę do reklamowania z urzędu stanowi pisemne zawiadomienie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o spełnianiu przez określone osoby warunków do takiego reklamowani, dokonane przez obowiązane do tej czynności organy albo kierowników urzędów lub instytucji.Kancelarie Sejmu i Senatu przekazują stosowne zawiadomienia dotyczące odpowiednio posłów i senatorów.Natomiast zawiadomienia dotyczące radnych przekazują kierownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego, tj. odpowiednio: marszałek województwa, starosta, burmistrz (prezydent miasta) i wójt. W innych wypadkach obowiązek takiego zawiadomienia ciąży generalnie na pracodawcy. Osoba reklamowana potwierdza fakt uzyskania informacji, o której mowa ust. 1 § 11 (Dz.U.04.210.2136), własnoręcznym, czytelnym podpisem na odesłanym przez wojskowego komendanta uzupełnień egzemplarzu zawiadomienia (wniosku).

 

Reklamowanie na wniosek mogą być objęte osoby zatrudnione w urzędach i podmiotach gospodarczych określonych
w wymienionym wyżej rozporządzeniu, a mianowicie:

1) urzędach państwowych lub samorządowych oraz NBP;

2) przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców, na których nałożono obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w tym zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki,

3) jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

4) jednostkach organizacyjnych:

a) podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

b) podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach państwowych, wobec których Minister sprawiedliwości pełni funkcję organu założycielskiego

c) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

d) Centralnego Biura Antykorupcyjnego

5) publicznych zakładach opieki zdrowotnej

6) przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym - jeżeli nie ma możliwości obsadzenia zajmowanych przez nie stanowisk (funkcji) osobami niepodlegającymi obowiązkowi pełnienia czynnej służby wojskowej i nieposiadającymi nadanego przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego.

Reklamowanie w tym trybie dokonywane jest na pisemny, uzasadniony wniosek kierowników urzędów państwowych lub samorządowych albo przedsiębiorców zatrudniających osoby spełniające warunki do takiego reklamowania. Niezbędną jednak przesłanką do reklamowania na wniosek jest wykonywanie - przez osoby wnioskowane
do reklamowania - pracy ściśle związanej z obronnością państwa oraz brak możliwości obsadzenia zajmowanych przez nie stanowisk(funkcji) osobami nie podlegającymi obowiązkowi pełnienia czynnej służby wojskowej.Wojskowy Komendant Uzupełnień może odmówić reklamowania, dokonywanego na wniosek (lub uchylić dokonane w takim trybie), mimo spełniania przez osobę wnioskowaną o reklamowanie wymienionych wyżej przesłanek, w wypadku, jeśli istnieje potrzeba uzupełnienia Sił Zbrojnych RP stanem osobowym, a w ewidencji wojskowej nie ma innych osób, którym z racji posiadanego wieku, stopnia wojskowego, wykształcenia, kwalifikacji, stanu zdrowia lub miejsca zamieszkania, można nadać przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny.Odmowa reklamowania w czasie pokoju stanowi decyzję administracyjną, od której wnioskującemu przysługuje odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

Organy dokonujące zawiadomienia o osobach podlegających reklamowaniu z urzędu oraz organy wnioskujące o reklamowanie obowiązane są do niezwłocznego zawiadomienia właściwych wojskowych komendantów uzupełnień o ustaniu przesłanek do reklamowania, a w szczególności o:

1) wygaśnięciu lub utracie mandatu posła, senatora lub radnego;

2) zaprzestaniu zajmowania dotychczasowego stanowiska lub pełnienia dotychczasowej funkcji ;

3) rozwiązaniu stosunku pracy;

4) zmianie miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.