Strona Główna BIP Strona Główna
Pomoc weteranom i poszkodowanym
 


SYSTEM POMOCY RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w LESZNIE

ul. ZAMENHOFA 32

Koordynator – Danuta ANDRZEJCZAK

 poniedziałek - piątek: od godz. 7:30 do godz. 15:30

telefon 261-677-217

Art.  2 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2011 r, Nr 205,poz. 1203) weteranem działań poza granicami państwa , zwanym dalej „weteranem”, może być osoba , która brała udział , na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:
 1. misji pokojowej lub stabilizacyjnej , kontyngentu policyjnego,   kontyngentu  Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewnienia bezpieczeństwa państwa nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez 60 dni,
 2.  grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie    krótszy niż przez okres 60 dni.
Art. 3 ww. Ustawy  „Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, zwanym dalej „weteranem poszkodowanym”, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze”.Weteran  ma prawo do:
 1. Uzyskania  legitymacji weterana,
 2. Asysty honorowej podczas pogrzebu,
 3. Zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych odpowiednio przez MON, MSWiA lub ABW i AW,
 4. Korzystania z bezpłatnej opieki i pomocy psychologicznej,  to uprawnienie dotyczy również  rodziny weterana,
 5. Ubiegania się o zapomogę  po ukończeniu 65. roku życia,
 6. Ubiegania się o umieszczenie w Domu Weterana,
 7. Otrzymania odznaki honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej” (w przypadku funkcjonariuszy MSWiA). 

 

Weteran poszkodowany, oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, ma prawo do:

 1. Otrzymania wojskowej odznaki honorowej „Za Rany i Kontuzje” (MON),
 2. Otrzymania bezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych),
 3. Korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urazów i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa (weterani poszkodowani będą mogli nieodpłatnie otrzymywać leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe, a także wyroby ortopedyczne),
 4. Ubiegania się o pomoc finansową na kształcenie (na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, studiów I stopnia, studiów magisterskich lub studiów podyplomowych),
 5. Świadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych (w przypadku żołnierzy i pracowników pobierających rentę), np. ulgi na przejazdy środkami komunikacji miejskiej (50%) i środkami krajowego transportu publicznego (PKP, PKS - 37%) 
 6. Ubiegania się o zapomogę (bez względu na wiek),
 7. Uzyskania dodatkowego urlopu wypoczynkowego (5 dni),
 8. Uzyskania dodatku dla weterana poszkodowanego (tylko osoba pobierająca emeryturę lub rentę),
 9. Pierwszeństwa do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub MSWiA, na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu i sprawności,
 10. Zwolnienia przyznanych mu wyżej  wymienionych świadczeń od podatku dochodowego.

 

W związku z wejściem w życie 30 marca br. ustawy o weteranach działań poza granicami kraju uruchomiony został specjalny dział na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej poświęcony wymienionej ustawie. W jednym miejscu zgromadzone zostały wszystkie informacje dotyczące zapisów ustawy oraz 12 rozporządzeń wykonawczych. Na stronie zapoznają się Państwo z treścią ustawy i rozporządzeń, najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami, aktualnościami dotyczącymi ustawy i aktów wykonawczych oraz informacjami o polskich stowarzyszeniach skupiających weteranów.
Dodatkowo istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących ustawy i aktów wykonawczych, które prosimy kierować na specjalny adres email: weteran@mon.gov.pl.

 

 

AKTY PRAWNE:
 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. (Dz.U. z 2011 r. Nr 205 poz. 1203).
 2. Decyzja Nr 463/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żolnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żolnierzy i pracowników wojska
 3. Decyzja Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska (Dz.U. z dnia 1 marca 2012 r. poz. 75).
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom - żołnierzom lub weteranom poszkodowanym - żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi. (Dz.U. z dnia 27 stycznia 2012 r. poz. 105).
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy (Dz.U. 2012 poz. 351).
 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz.U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz. 187).
 7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu. (Dz.U. z dnia 29 lutego 2012 r. poz. 229).
 8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych - żołnierzy (Dz.U. z dnia 19 marca 2012 r. poz. 289).
 9. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi - żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz.U. z dnia 19 marca 2012 r. poz. 291).
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi zapomogi na pobyt w Domu Weterana oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 686)Linki do stron powiązanych z tematem:

 1. CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE
 2. ARCHIWUM MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
 3. CENTRUM WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA