Strona Główna BIP Strona Główna
Okresowa służba wojskowa
 

 

Służba okresowa
Służba okresowa funkcjonuje na podstawie art. 108 ust. 1i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2012, poz. 461 z późn. zm.) oraz  rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 20120 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 87 , poz. 563 z późn. zm.),

 Jest ona rodzajem czynnej niezawodowej służby wojskowej, pełnionej przez żołnierzy rezerwy(dotyczy osób, które odbyły czynną służbę wojskową). Pełni się ją w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, a także w razie potrzeby wykonywania  zadań poza granicami państwa.

    Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy. W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony przez dowódcę jednostki wojskowej, za zgodą żołnierza rezerwy, do trzydziestu sześciu miesięcy.

    Powołanie do okresowej służby wojskowej może nastąpić w trybie normalnym lub w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Powołanie do okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, może nastąpić w celu udziału jednostek wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

    Żołnierz rezerwy pełni okresową służbę wojskową w jednostce wojskowej, do której posiada nadany przydział kryzysowy, na stanowisku służbowym określonym w etacie tej jednostki wojskowej. W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia służby poza granicami państwa, w celu udziału w konflikcie zbrojnym, dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, w misji pokojowej, w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom.

    Żołnierzom rezerwy z tytułu pełnienia okresowej służby wojskowej przysługują należności finansowe na zasadach określonych jak dla żołnierzy zawodowych na takim samym stanowisku: uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego oraz szereg innych świadczeń.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 261-677-218