Strona Główna BIP Strona Główna
▪ o NSR
 Najważniejsze - zanim przeczytasz tą informację - co masz z tego:

Za ćwiczenia do 30 dni otrzymasz 2100zł (szeregowi), jeśli zarabiasz więcej nie możesz stracić, otrzymasz wyrównanie.
Za dyspozycyjność otrzymasz 2000zł - nie częście niż raz w każdym 12 miesięcznym okresie trwania kontraktu i odbyciu ćwiczeń wojskowych w jednostce wojskowej (Rozporządzenie MON z dnia 13.06.2011r Dz.U. nr 140 poz. 821 ,  Rozporządzenie MON z dnia 04.02.2015r Dz.U. 2015 poz 229)

Otrzymasz pomoc finansową na dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji. (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe z dn. 22.07.2010r. §12.1)

NSR pomoże Ci zostać żołnierzem zawodowym.
Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe (art. 99a ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

„Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych” - tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej, będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia (art. 58 ust. 4 ustawy)

Jeśli odbyłeś służbę wojskową (zasadnicza, nadterminowa, kontraktowa, kandydacka, zawodowa, przeszkolenie wojskowe studentów lub absolwentów) oraz posiadasz odpowiedni stopień wojskowy.

 

WSTĄP DO

 CEL UZUPEŁNIENIA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH ŻOŁNIERZAMI NSR:

Wzmocnienie gotowości jednostek wojskowych do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych oraz zwiększenie ich zdolności do wykonywania zadań i misji poza granicami kraju.

PRZEZNACZENIE ŻOŁNIERZY NSR:

 • wzmocnienie potencjału Sił Zbrojnych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa kraju
 • zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków
 • działania antyterrorystyczne
 • akcje poszukiwawcze i ratowanie życia ludzkiego
 • oczyszczanie terenu z materiałów niebezpiecznych
 • uzupełnianie jednostek wojskowych kierowanych do misji poza granicami kraju
 • uzupełnienie stanowisk etatowych przewidzianych dla specjalistów
 • w deficytowych specjalnościach (personel medyczny, informatycy, prawnicy itp.);
 • obsada stanowisk etatowych o specjalnościach wojskowych nie wymagających codziennego szkolenia wojskowego tj. w pokrewnych zawodach cywilnych wykorzystywanych na stanowisku służbowym (operatorzy maszyn inżynieryjnych, spawacze itp.);
 • wzmocnienie i uzupełnienie specjalistami polskich kontyngentów wojskowych w realizacji zadań poza granicami kraju (tłumacze, obserwatorzy itp.);
 • kształtowanie pozytywnych relacji wojsko–społeczeństwo.


Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem”, między żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył pisemny wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział.

Wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień żołnierz rezerwy składa bezpośrednio, natomiast żołnierz w czynnej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową. Wniosek powinien być uzasadniony.


Pobierz - wniosek do NSR

Do wniosku załącza się:

odpis, uwierzytelniona kopię lub po okazaniu oryginału kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia lub zaświadczenie ze szkoły, jeśli osoba składająca wniosek pobiera naukę;
uwierzytelniona kopię, lub po okazaniu oryginału kopię poświadczenia bezpieczeństwa;
inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu.


SYSTEM SZKOLENIA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
Rotacyjne, trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego
Jednodniowe
Krótkotrwałe, trwające nieprzerwanie do 30 dni.
Długotrwałe, trwające nieprzerwanie do 90 dni.

GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH:
Ochrona uprawnień pracowniczych:

 • Ochrona stosunku pracy;
 • Gwarancja stabilności zawodowej;
 • Wzrost wymiaru czasu służby zaliczanej do emerytury wojskowej;
 • Opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.


Pomoc edukacyjna
:

 • Możliwość udziału w różnorodnych szkoleniach i kształcenia na koszt wojska;
 • Prawo do występowania do dowódcy jednostki wojskowej z wnioskiem o skierowanie na różnorodne formy szkolenia kursowego;
 • Możliwość dofinansowania kosztów nauki, studiów na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych.


Świadczenia zdrowotne:

 • Opieka medyczna i stomatologiczna w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej na zasadach dotyczących żołnierzy zawodowych;
 • Bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej;
 • Turnusy leczniczo – profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.


Należności finansowe:

 • Uposażenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych, odbywania okresowej służby wojskowej, pełnienia służby przygotowawczej;
 • Zwrot kosztów dojazdu, dodatek motywacyjny, prawo do nagród;
 • Rekompensata utraconych zarobków.


Świadczenia w naturze:

 • Bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
 • Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny;
 • Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.


Prestiż służby w rezerwie:

 • Preferencje przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie;
 • Prawo do odznaczeń, publicznego występowania w mundurze NSR, honorowych tytułów rezerwisty oraz wyróżnień za wzorową służbę.ZASADY WYPŁATY REKOMPENSAT DLA PRACODAWCÓW:

 • refundacja faktycznych kosztów nieobecności pracownika
 • prawo do refundacji kosztów zatrudnienia pracownika na zastępstwo
 • określenie górnej granicy kwoty świadczenia
 • uproszczone procedury przyznawania świadczeniaZAPAMIĘTAJ! Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy mają obowiązek powiadomienia Wojskowego Komendanta Uzupełnień, a w przypadku otrzymania karty powołania Dowódcę Jednostki Wojskowej o:

 • zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 • wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące i powrocie z tego pobytu;
 • adresie korespondencyjnym, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.