Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Służba zawodowa
 


Zasady powołania do zawodowej służby wojskowej
określa

Ustawa z dnia 11 września 2003 roku
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2016 poz. 1726 j.t.)


Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych:


Żołnierzem zawodowym może być osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości;
 • posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

 • do służby stałej – na czas nieokreślony w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych;
 • do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych.

 

Do służby stałej powołuje się w korpusie oficerów zawodowych żołnierza służby kandydackiej po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej oraz osobę, która była cywilnym studentem uczelni wojskowej lub studentem innej uczelni niż uczelnia wojskowa, mianowaną na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po uzyskaniu przez nią tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.


Do służby stałej można powołać:

 1. W korpusie oficerów zawodowych:
  • oficera służby kontraktowej
  • oficera rezerwy
 2. W korpusie podoficerów zawodowych:
  • podoficera służby kontraktowej
  • podoficera rezerwy


Do służby kontraktowej powołuje się:

 1. W korpusie oficerów zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki wojennej), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej.
 2. W korpusie podoficerów zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego wykształcenie średnie, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.
 3. W korpusie szeregowych zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.


Do służby kontraktowej można powołać:

 1. W korpusie oficerów zawodowych:
  • oficera rezerwy
 2. W korpusie podoficerów zawodowych:
  • podoficera rezerwy
 3. W korpusie szeregowych zawodowych:
  • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).


Żołnierz służby kontraktowej
może ją pełnić przez łączny okres nieprzekraczający dwunastu lat.
Do łącznego czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienia innych form czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia służby w innych formacjach mundurowych.

Powołanie żołnierza do służby kontraktowej
może nastąpić jednorazowo na okres od dwóch do sześciu lat. Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres dwóch lat.


Właściwym do zawierania kontraktów na pełnienie służby kontraktowej jest organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe, na którym żołnierz będzie pełnił zawodową służbę wojskową.

Żołnierz służby kontraktowej najpóźniej na trzy miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej.

Pracownik powołany do zawodowej służby wojskowej zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia od pracodawcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym jest obowiązany stawić się do pełnienia tej służby.

Stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej wygasa z dniem stawienia się do tej służby.

Informacji dotyczących zasad  i procedury powoływania do zawodowej służby wojskowej udzielają:

 • kpt. Krzysztof TYRCHA – oficer Wydziału Rekrutacji
 • p. Piotr STYSZKO – specjalista Wydziału Rekrutacji

w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lesznie, pokój nr 15 lub pod numerem telefonu 261-677-222