Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy przeszkalania kardy rezerwy
 

           

KURSY OFICERSKIE W 2015 r.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie poszukuje chętnych na kursy   w Korpusie Osobowym Żandarmerii Wojskowej w SW 44-A-02 i 44-C-01 oraz Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej w SW 46-A-02, które mają się odbyć w terminie 17.08-13.11.2015 r.(89 dni) w WSOWL we Wrocławiu.

1. Kandydaci posiadający SW 44-A-02 i 44-C-01 winni spełniać następujące
 warunki:
 •  żołnierze rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe i są nie karani;
 • osoby przeniesione do rezerwy nie będącymi żołnierzami rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe i są nie karani.
2. Kandydaci posiadający SW 46-A-02 winni spełniać następujące warunki:
 • żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy nie będącymi żołnierzami  rezerwy, którzy  posiadają wykształcenie wyższe i są nie karani;
 • posiadają wykształcenie prawnicze lub wykonują obowiązki na stanowiskach związanych z obsługą prawną.
Złożone przez kandydatów wnioski do WKU w Lesznie zostaną rozpatrzone  w ZOiU-P1 w porozumieniu z odpowiednimi komórkami Żandarmerii Wojskowej, Prokuratury oraz Sądownictwa Wojskowego i decyzje o ewentualnym  powołaniu zostanie wydana nie później niż do końca kwietnia 2015 r. 
Tel. kontaktowy w sprawie kursów 65 525 72 18.

 

 

Wymogi – kurs oficerski:

 • na kursy oficerskie kierowani są żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
 • jako kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie  i kwalifikacje;
 • na kursy oficerskie nie kieruje się podchorążych ze zdanym egzaminem na oficera;
 • na kurs oficerski w SW 48A01 dopuszcza się skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie wyższe i podlegających obowiązkowi służby wojskowej wskazanych przez Ordynariat Polowy WP, Prawosławny Ordynariat WP lub Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe.
 • na kursy kieruje się najmłodszych wiekiem, którzy będą przebywać na przydziałach mobilizacyjnych przez dłuższy czas (nie starsi niż 40 lat).

 

 

Wymogi – kurs podoficerski:

 • na kursy podoficerskie powołuje się w pierwszej kolejności żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli zawodową lub zasadniczą służbę wojskową.
 • zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu (preferowane wykształcenie średnie); w dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej,
 • na kurs podoficerski w SW 40H21 kieruje się wyłącznie osoby posiadające zawód lub wykształcenie ratownika medycznego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006r., Nr 191, poz.1410).
 • na kursy kieruje się najmłodszych wiekiem, którzy będą przebywać na przydziałach mobilizacyjnych przez dłuższy czas (nie starsi niż 40 lat).

 

 

Ochotnicy, którzy spełniają wymogi do przeszkolenia kursowego kadry, składają wniosek w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych do WKU w Lesznie - zgodnie z art. 101a ust. 2 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2012., poz. 461 z późn. zm.).

 

Złożenie wniosku w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Więcej informacji na temat szkolenia kursowego oraz wnioski w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym - można uzyskać w siedzibie

WKU w Lesznie lub telefonicznie pod nr tel.:
261-677-211 lub 261-677-218

 Wniosek i rozporządzenie:

Wniosek w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych


Rozporządzenie MON z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych