Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Procedury
 

O przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może się ubiegać osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych tj.:

 •     niekarana sądownie;
 •     posiadająca obywatelstwo polskie;
 •     zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 •     wiek co najmniej osiemnaście lat;
 •     wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej.


 Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do:

 •     Wojskowej Komisji Lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;
 •     Wojskowej Pracowni Psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


 Postępowanie rekrutacyjne  do akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich obejmuje:

 •     sprawdzian ze sprawności fizycznej;
 •     test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 •     analizę ocen na świadectwie dojrzałości;
 •     rozmowę kwalifikacyjną.


 Postępowanie rekrutacyjne  do studium oficerskiego obejmuje:

 •     sprawdzian ze sprawności fizycznej;
 •     test znajomości języka angielskiego;
 •     rozmowę kwalifikacyjną.


Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkół wojskowych wnoszą opłaty z tytułu udziału egzaminach wstępnych – które nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową, jako służbę kandydacką.

Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 •     podpisaniu umowy;
 •     wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej;   
 •     stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.


Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby. Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawodowego;

 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW


Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni na studia stacjonarne w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego składają wnioski do rektorów - komendantów uczelni w terminie do dnia 31 marca bieżącego roku.

Absolwenci wyższych uczelni niebędący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień:

 • do 21 stycznia 2019 r. na 3 miesięcznego szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej dla korpusów osobowych medycznego i duszpasterstwa;
 • do 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych eksploatacji systemów łączności.


zgodnie z Decyzja Nr 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.
 
Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez kandydatów, którzy nie złożyli egzaminu dojrzałości lub nie uzyskali tytułu zawodowego. Warunkiem dopuszczenia ich  do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych (zaświadczenia wydanego przez szkołę wyższą o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego w uczelni.

Szczegółowe zasady procesu rekrutacji oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są  na  stronach internetowych akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.