Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Udostępnianie Informacji Publicznej
 

 

Podstawa prawna
Dokumenty

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. , poz. 782)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 r., nr 10, poz. 68)

Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94)

Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2014 r., poz. 172)

Tryb wnioskowy

Realizacja wniosków

 

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wnioski realizuje:

                        
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lesznie poprzez Szefa Wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami – zastępcę oraz wydział rekrutacji szefa wydziału

tel. 261 677 211 , 261 677 201 Fax: 261 677 206

e-mail: wkuleszno@wp.mil.pl

Adres korespondencyjny:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie
ul. Zamenhofa 32
64 -100 Leszno


Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

  • ustnej lub telefonicznej;
  • elektronicznej –  za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • dostarczony osobiście.


W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do WKU.


Opłaty

Wojskowa Komenda Uzupełnień nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.